Informacja dotycząca procedury rekrutacyjnej dla kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie

Procedura rekrutacji

Termin rekrutacji

Rekrutacja podstawowa na studia pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie), drugiego stopnia (magisterskie) oraz jednolite studia magisterskie (studia pięcioletnie) trwa od 1 czerwca do 16 lipca 2021 r. (włącznie). Rekrutacja uzupełniająca potrwa od 22 września do 11 października. 
Stacjonarny punkt konsultacyjno-informacyjny dla kandydatów będzie czynny od 21 czerwca oraz od 22 września do 11 października 2021 r. w sali A104 w budynku głównym przy ul. Mickiewicza 8. 

Rejestracja w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów (SERK)

Każdy kandydat musi zarejestrować się w SERK dostępnym na stronie internetowej Uczelni www.pwsztar.edu.pl i podać wymagane dane. Niezbędnym warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest dokonanie do dnia 16 lipca 2021 r. (w przypadku rekrutacji uzupełniającej do 11 października). wpłaty za postępowanie rekrutacyjne na konto Uczelni, w kwocie ustalonej stosownym Zarządzeniem Rektora (zgodnie z Zarządzeniem nr 73/2021 opłata wnoszona przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wynosi 100 złotych w przypadku kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i 85 złotych na pozostałe kierunki). Uwaga – blankiety przelewu generowane są dla każdego Kandydata indywidualnie przez System. W przypadku dokonywania płatności przez Internet w tytule przelewu należy wpisać indywidualny kod rekrutacyjny nadany Kandydatowi przez System, prosimy zwrócić uwagę na numer konta bankowego, który również jest generowany dla kandydata indywidualnie. Zaksięgowanie wpłaty w systemie ERK trwa zazwyczaj 2-3 dni robocze. 

Kandydaci na kierunek Pielęgniarstwo, studia niestacjonarne pomostowe zobowiązani są ponadto do dnia 16 lipca 2021 r. (w przypadku rekrutacji uzupełniającej do 11 października) dostarczyć do Uczelni (listem poleconym na adres PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów): dyplom ukończenia liceum medycznego lub innej równorzędnej średniej szkoły pielęgniarskiej, świadectwo pracy lub zaświadczenie z zakładu pracy dokumentujący co najmniej roczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki, zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza oraz podpisaną ankietę osobową, którą można pobrać z indywidualnego konta w systemie ERK. Wymienione dokumenty należy przesłać w teczce biurowej, format A4, opisanej zgodnie ze wzorem:
Nazwisko i imię/imiona
Data urodzenia
Nr telefonu kontaktowego lub adres a-mail

Jeżeli zaistnieje konieczność uzupełnienia dokumentów skontaktujemy się z kandydatem. 

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia

Decyzję o zakwalifikowaniu kandydata do przyjęcia na I rok studiów podejmuje Komisja Rekrutacyjna w terminie do dnia 23 lipca 2021 r. (po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej do 13 października) Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów muszą w terminie od 26 lipca do 6 sierpnia 2021 r. (w przypadku rekrutacji uzupełniającej do 15 października) zapisać się na I rok studiów. Zapisu należy dokonać osobiście lub poprzez osobę posiadającą pisemne upoważnienie (formularz upoważnienia).

Zapisy przyjmowane będą po ogłoszeniu wyników do 15 października 2021 r.  bezpośrednio w poszczególnych punktach Wydziałów, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Istnieje możliwość zapisu drogą elektroniczną, jednak brak uzupełnienia w wymaganym czasie oryginałów wszystkich dokumentów oznacza rezygnację z miejsca przyznanego na studiach.

Wydział Administracyjno-Ekonomiczny

kierunki: administracja, ekonomia, praca socjalna budynek A (główny), pok. 027, parter

Wydział Humanistyczny

kierunki: filologia angielska, filologia germańska, filologia romańska, budynek A (główny), pok. 022, parter

kierunki: filologia polska, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, budynek A (główny), pok. 021, parter

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

kierunki: chemia, matematyka, ochrona środowiska budynek A (główny), pok. 026, parter

Wydział Ochrony Zdrowia

kierunki: pielęgniarstwo (studia pomostowe), wychowanie fizyczne (studia I i II stopnia) – budynek G (Wydział Ochrony Zdrowia, budynek dydaktyczny), pok. 08, parter

kierunki: kosmetologia, fizjoterapia pielęgniarstwo (stacjonarne studia I i II stopnia) – budynek G (Wydział Ochrony Zdrowia, budynek dydaktyczny), pok. 09, parter

kierunki: położnictwo, pielęgniarstwo (niestacjonarne II stopnia) – budynek G (Wydział Ochrony Zdrowia, budynek dydaktyczny), pok. 012, parter

Wydział Politechniczny

kierunki: automatyka i robotyka, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, informatyka, inżynieria materiałowa, mechatronika, technologia chemiczna budynek C (Centrum Nowoczesnych Technologii), pok. 07, parter

Wydział Sztuki

kierunki: grafika, wzornictwo budynek A (główny), pok. 231, II piętro,

Przy zapisie należy złożyć następujące dokumenty:

1) Kserokopia świadectwa dojrzałości, do wglądu świadectwo dojrzałości w oryginale, odpisie lub kopii potwierdzonej notarialnie (nie dotyczy kandydatów na studia II stopnia). Kandydaci na studia magisterskie kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, do wglądu dyplom w oryginale, odpisie lub kopii potwierdzonej notarialnie),2) dokument tożsamości do wglądu (dowód osobisty albo paszport),
3) trzy barwne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm bez nakrycia głowy podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem (zgodne z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),4) dodatkowo na kierunku pielęgniarstwo oraz fizjoterapia oryginał lub uwierzytelnioną kopię książki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych z aktualnym wynikiem badań na nosicielstwo. (Wynik badania należy dostarczyć po zapisaniu się na listę studentów, nie później niż do 13 listopada 2021 r.),5) w przypadku kandydatów na kierunek pielgniarstwo dokument potwierdzający wykonanie szczepienia przeciw WZW typ B – 3 dawki w cyklu 0-1-6 miesięcy,6) oświadczenie o przyjęciu do wiadomości zasad odpłatności za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, uregulowanych stosownym Zarządzeniem Rektora PWSZ (wzór),7) oświadczenie kandydata na studia dotyczące Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (wzór),8) w przypadku kandydatów na kierunek pielęgniarstwo oświadczenie o przynależności do Wojskowej Komisji Uzupełnień (wzór).  Do wglądu:
a) oryginał dowodu wpłaty 21,00 PLN za studenckie ubezpieczenie NNW (w tytule wpłaty należy podać IMIĘ NAZWISKO, UBEZPIECZENIE NNW ZA ROK AKADEMICKI 2021/2022).
b) oryginał dowodu wpłaty 26,00 PLN za wydanie legitymacji studenckiej oraz indeksu (w tytule wpłaty należy podać IMIĘ NAZWISKO, OPŁATA ZA DOKUMENTY). Kandydaci posiadający ważną legitymację studencką wydaną przez PWSZ w Tarnowie wnoszą opłatę 4,00 PLN tylko za wydanie indeksu.

WSKAZÓWKI:
– wpłat należy dokonać na konto ogólne Uczelni NRB: 35 1240 1910 1111 0010 2142 6446,
– druk dowodu wpłaty za ubezpieczenie NNW oraz wydanie dokumentów jest dostępny na indywidualnym koncie w systemie ERK,
– opłaty za ubezpieczenie NNW oraz wydanie dokumentów należy wnosić osobnymi przelewami.  

ZALECENIA EPIDEMICZNE

Kandydat przy wpisie na I rok jest zobowiązany:

– zdezynfekować ręce przed wejściem do miejsca wpisu,
– mieć zakryte usta i nos,
– posiadać własny długopis,- przed wejściem do miejsca wpisu uzupełnić oświadczenia o których mowa powyżej (oświadczenia będą również dostępne przed wejściem),- zachować dystans.

ODBIÓR LEGITYMACJI I INDEKSU:

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów przyjęty kandydat w podanym terminie osobiście dokonuje złożenia ślubowania oraz odbioru legitymacji studenckiej i indeksu.

This site is registered on wpml.org as a development site.